Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Ślązaczka
Szef
Posty: 790
Rejestracja: 10:50, 13/kwie/2017
Miejscowość: Michałkowice

Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Ślązaczka » 14:07, 30/maja/2020

Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią , zadowalając się przez całe życie byle czym. Dla niektórych 500 + i 13 pensja jest właśnie tym czymś, tym ochłapem rzuconym im przez rządzących. Ci ludzie nie mają żadnych ambicji życiowych.
Jak na nich patrzę, z nim obcuję, to szlak mnie trafia.

Torres
Szef
Posty: 727
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Torres » 16:18, 30/maja/2020

Zasady pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Główne cele pomocy społecznej:

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
pracy socjalnej,
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zasady udzielania pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

osoby zainteresowanej,
jej przedstawiciela ustawowego,
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadani ... cznej.html
Pomoc społeczna udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej
Niekiedy ich jedyną ambicję jest po prostu umrzeć choć niejednokrotnie nie są tego w stanie zrobić godnie.

...ale przepisy stanowią,że:
Zasiłek pogrzebowy po śmierci bezdomnego

Dowiedziałam się o śmierci brata, z którym nie miałam kontaktu przez ponad 5 lat. Zajęłam się organizacją pogrzebu ponosząc wszystkie koszty z nim związane. Ja pobieram z ZUS minimalną emeryturę. Okazało się, że brat był bezdomny, bezrobotny i nie miał prawa do żadnych świadczeń. Czy to może być przeszkodą w uzyskaniu przeze mnie zasiłku pogrzebowego?

NIE. Zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko w razie śmierci m.in. ubezpieczonego czy osoby pobierającej emeryturę lub rentę, ale również:

członka rodziny wyżej wymienionych osób albo

osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury/renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Stanowi o tym art. 77 ustawy emerytalnej, który jednocześnie określa katalog osób uznawanych za członków rodziny dla celów przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego. Znajduje się w nim m.in. rodzeństwo.

Dodatkowym warunkiem uzyskania świadczenia jest poniesienie kosztów pogrzebu. Jak wynika z pytania - został on spełniony przez zainteresowaną.

Jeśli zatem zmarły brat Czytelniczki nie był ubezpieczony, nie posiadał uprawnień do emerytury lub renty oraz nie spełniał warunków do przyznania tych świadczeń, zasiłek pogrzebowy zostanie wypłacony z tytułu śmierci członka jej rodziny, jako osoby pobierającej emeryturę. W tym celu zainteresowana musi jednak wystąpić do ZUS ze stosownym wnioskiem, z reguły przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci brata (art. 81 ustawy emerytalnej). Wniosek może złożyć na formularzu Z-12.

Niezależnie od wysokości poniesionych kosztów pogrzebu członkowi rodziny przysługuje zasiłek pTak rola jest Państwa.

13 kę zawsze możesz przekazać na jakiś zbożny cel np przyszła kampanię ukochanej partii lub schronisko dla psów i jedno i drugie daje upust finansowej frustracji.
Przemyśl to sobie :roll:

Ślązaczka
Szef
Posty: 790
Rejestracja: 10:50, 13/kwie/2017
Miejscowość: Michałkowice

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Ślązaczka » 16:47, 30/maja/2020

Ten 1000,- zł. nie traktuję jako 13 pensję, bo musiałaby ona być dużo wyższa w moim przypadku. Te 1000 zł. traktuję jako dopłatę do kwoty wolnej od podatku, obiecanej przez Dudę w trakcie jego kampanii wyborczej.
Wszystko co mam, a nie mam wiele, mam z pracy. Pracowałam w kraju i zagranicą. Za granicą dlatego by spełnić swoje finansowe marzenia.

Torres
Szef
Posty: 727
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Torres » 17:07, 30/maja/2020

Przed kilkoma laty wynosiła ona zaledwie 3091 zł, w 2018 roku była już na poziomie 6 600 zł (chociaż nie dla wszystkich, o czym niżej), w 2019
roku wzrosła do 8 000 zł (również nie dla wszystkich)
https://polskatimes.pl/fiskus-wydrenuje ... c3-3416717 :lol: :lol: :lol:
Według CenEA dla gospodarstw o niższych dochodach zamrażanie parametrów systemu podatkowego w kolejnych trzech latach oznaczać będzie spadek dochodów w 2017 r. przeciętnie około 0,6 proc., w największym zaś stopniu spadną dochody najzamożniejszej grupy gospodarstw - przeciętnie około 0,8 proc.
Widać wtedy Ci nie przeszkadzało :roll:
Wszystko co mam, a nie mam wiele, mam z pracy.
To cenne i godne uwagi :idea:
Za granicą dlatego by spełnić swoje finansowe marzenia.
To raczej dawno musiało być :lol: Szczęściarą byłaś lub protegowaną :lol:

Ślązaczka
Szef
Posty: 790
Rejestracja: 10:50, 13/kwie/2017
Miejscowość: Michałkowice

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Ślązaczka » 17:15, 30/maja/2020

Z tą kwotą wolną od podatku nie dla wszystkich doskonale wiem , nie jestem suwerenem PIS-u. Oszust Mateusz doskonale potrafi ludzi bałamucić. Kwota wolna taka sama należy się wszystkim, bo zróżnicowanie w podatku jest w jego obliczeniu stopą progresywną.

Zawsze większe potrzeby finansowe ma się w młodości. Teraz już tylko korzystam z życia i spełniam marzenia :roll: :lol: Serio.

Ty już też tak jak ten oszust Morawiecki. : kilka lat temu kwota wolna wynosiła 3.091, a teraz 8000. Dalej wynosi 3.091 bo 8000 zł. tylko dla dochodu rocznego 8000. Wszyscy których dochód wynosi od 13 tys do chyba 85 tys. rocznie wynosi dalej 3.091.

Torres
Szef
Posty: 727
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Torres » 22:38, 30/maja/2020

Zamrożenie progów podatkowych do 2017 r. będzie dla polskich gospodarstw domowych oznaczać wzrost obciążeń podatkowych w wysokości 4,8 mld zł - wynika z wyliczeń Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Przeanalizowało ono skutki rozwiązań przyjętych przez rząd w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017. Plan został przyjęty na ostatnim posiedzeniu rządu.
Szkoda,że jeszcze ten vat podnieśli :lol:

"tych pieniędzy nie ma i nie będzie"
"Grecja.Grecja,Grecja"
"tych pieniędzy nie ma i nie będzie"
"Grecja.Grecja,Grecja"
"tych pieniędzy nie ma i nie będzie"
"Grecja.Grecja,Grecja"
Zawsze większe potrzeby finansowe ma się w młodości
Nie wiem z czego to wynika ale to fikcja.Zresztą potrzeby finansowe nie określa się wiekiem :roll:

Ślązaczka
Szef
Posty: 790
Rejestracja: 10:50, 13/kwie/2017
Miejscowość: Michałkowice

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Ślązaczka » 07:31, 31/maja/2020

Ciężko mi się z tobą dyskutuje, bo w każdej dziedzinie kreujesz się na znafcę, i na kogoś o jedynie słusznej interpretacji tematu.
Poszukaj sobie w sieci kiedy był ostatni kryzys gospodarczy na świecie, gdzie Polska radziła sobie jako tako , a Grecja tonęła w długach. Grecja wtedy szastała pieniędzmi , a Polska zamrażała czyli pozostawiała na tym samym poziomie niektóre ulgi i wydatki. Taką ulgą jest kwota wolna od podatku dla wszystkich w jednakowej kwocie. PO ją zamroziła w kwocie 3.091 na jakiś czas– czas kryzysu, a PIS w swoich obietnicach wyborczych obiecał ją podnieść do kwoty 8000 zł. I co oszust Morawiecki robi . Podnosi ją tylko dla tych, którzy zarabiają chyba do 13 tys. zł rocznie, to jest 1000 zł miesięcznie brutto, a reszcie pozostawia bez zmian, czyli 3.091 zł. Ale takiemu jak ty suwerenowi PIS-owskiemu można wmówić wszystko.

Inne potrzeby finansowe mają młodzi ludzie, a inne tacy jak ja dziś.
Priorytetem dla młodych jest mieć mieszkanie. Umeblować je. Zapewnić dzieciom podstawowe warunki egzystencji. Co ja dziś potrzebuję ? Nic z tych wymienionych wcześniej rzeczy. Dziś już nic nie muszę. Nie muszę wstawać rano o 5,30 by być na 7 w pracy. Robię wszystko to na co mam ochotę. Pracując kiedyś, mam dziś emeryturę, która mi wystarcza.

Torres
Szef
Posty: 727
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Torres » 11:50, 31/maja/2020

Ciężko mi się z tobą dyskutuje, bo w każdej dziedzinie kreujesz się na znafcę, i na kogoś o jedynie słusznej interpretacji tematu.
Jestem wyjątkowo kreatywny w swoich poglądach w przeciwieństwie do Ciebie :roll:
Poszukaj sobie w sieci kiedy był ostatni kryzys gospodarczy na świecie, gdzie Polska radziła sobie jako tako , a Grecja tonęła w długach
To trochę nie trafiony przykład z tą Grecją gdyż oni zaczęli tonąć w długach już dużo wcześniej.
Z tego co pamiętam Grecy do Unii jako takiej weszli dużo wcześniej niż do strefy euro i wtedy zaczęła się finansowa hulanka :lol:
Niejaki Andreasa Papandreu był inicjatorem budowy państwa opiekuńczego na tamten czas.Było to typowe kupowanie poparcia społecznego socjalnymi przywilejami opłacanymi z unijnych pieniędzy.Można by tu wskazać analogie do sytuacji w Polsce lecz /przynajmniej takie są dane/ nasz budżet jest
prawie co zrównoważony,a w przypadku Grecji nigdy tak nie było.
W zasadzie okazję do tego stworzyła im Unia Europejska zapraszając ich do "siebie",a potem do strefy euro :lol:
Nie ma co wracać nawet to tego tym bardziej,że przyzwolenie na te hulanki finansowe odbywały się za przyzwoleniem Unii.Potem w 2010 roku wszystko się posypało :roll:
Potem nagle się okazało,że władze wcześniej fałszowały statystyki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju.Tak jakby nikt o tym nie wiedział :lol:
Pamiętając o tym,że kryzys tak naprawdę zaczął się od upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku można twierdzić,że Grecja była tylko kolejnym ogniwem światowego kryzysu.
Islandia,Irlandia,Hiszpania,Portugalia,Węgry i inne kraje muszą zwracać się wsparcie finansowe by nie stać się bankrutami.Proś,a będzie ci dane.
Finansjera świata kolejny raz zarobiła swoje nawet z naddatkiem.
Piszę to jednak dlatego by uzmysłowić Ci,że Polska dzięki Bogu w tych latach jeszcze nie do końca była umoczona w unijne spekulacje.Banki prowadziły
dość rozsądną gospodarkę kredytami choć w tamtym czasie nie obeszło się przed kilku spektakularnymi atakami na naszą walutę czy też słynnej afery
opcjami walutowymi :roll:
Na tamten czas Menadżer Kraju czuwał nad nami ale na pewno nie był to Vincent i Lesiek 400 metrowiec :lol:
Inne potrzeby finansowe mają młodzi ludzie, a inne tacy jak ja dziś.
Kiedyś zadowolił mnie rower lecz dziś mam chęć na samochód dużo lepszy od tego,który mam,a wierz mi,że temu obecnemu nic nie brakuje :lol:
Twoje potrzeby też się mogą zmienić z dnia na dzień i będzie się to miało nijak do lat młodości,a i potrzeb z tego okresu.

Ślązaczka
Szef
Posty: 790
Rejestracja: 10:50, 13/kwie/2017
Miejscowość: Michałkowice

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Ślązaczka » 12:54, 31/maja/2020

Rozpisujesz się na temat kryzysu światowego, a nic o zamrożeniu kwoty wolnej, której podwyższenie powodowałoby wzrost płacy miesięcznej o 50 zł w przypadku gdyby wynosiła 6.600 zł.lub 75 zł przy 8.000 zł.
Nic nie wspominasz o cwaniaku Morawieckim, który ją podniósł dla np. takiego, który przepracował w danym roku 2miesiące z płacą miesięczną 4000 zł. i nie musi żadnego podatku odprowadzać, a inni z płacą 2.500 miesięczną przez cały rok muszą.

Torres
Szef
Posty: 727
Rejestracja: 20:20, 26/mar/2017

Re: Marzenia należy spełniać, a nie czekać aż się spełnią

Post autor: Torres » 13:38, 31/maja/2020

a inni z płacą 2.500 miesięczną przez cały rok muszą.
Widać,że co niektórzy muszą jeszcze poczekać :lol: zaś są i tacy co nawet nie odczuwają tego finansowego dyskonfortu.
Może i dobrze bo jeśli tacy jak Ty wyznają pogląd j/n
Dla niektórych 500 + i 13 pensja jest właśnie tym czymś, tym ochłapem rzuconym im przez rządzących. Ci ludzie nie mają żadnych ambicji życiowych.
Jak na nich patrzę, z nim obcuję, to szlak mnie trafia.
Dzięki tej niesprawiedliwości podatkowej masz jeszcze szansę z kimś pogadać :lol:

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość